Myslím, že téměř 70 roků existence nové školy, úsilí učitelského sboru i vnímavost naprosté většiny žáků tato slova potvrzují.

Právě prožíváme dobu, kdy jsou školy uzavřené a je potřeba hledat novou komunikaci mezi učiteli a žáky, ale také mezi učiteli navzájem a nepřerušit kontinuum výuky na naší škole. Bylo dobře, že nám na počátku roku všichni rodiče vyšli vstříc a poskytli nám pro komunikaci e-mailové adresy. Tyto adresy a zadávání úkolů přes webové stránky naší školy se staly základem pro komunikaci v současné době. Další neméně důležitou stránkou jsou setkání s žáky i učiteli přes různé video konference. Naše škola využívá několik komunikačních platforem telefon, Google Classroom, Hangout meet, Kahoot, Messsenger, WhatsApp, Viber, Skype aj. Důležitá je i pomoc odkazů na zajímavé webové stránky ( www.primauca.cz, www.matika.in, www.skolasnadhledem.cz, www.umimecesky.cz aj) či projekt České televize UčíTelka.

Samozřejmě tato nová forma výuky má svá omezení a problémy. Všechny děti nemají počítač nebo mobil připojený k internetu. Zvláště u malých dětí je zapotřebí podpora rodičů. Hodnocení výuky a probírání náročnější nové látky je problematické nebo nemožné. Další úskalí je množství učiva, aby nedocházelo k přetížení dětí a rodičů. Myslím, že v této nelehké době, dle odezvy žáků i rodičů, se nám nová komunikace zatím daří, ale moc se těšíme, až se zase všichni ve škole setkáme.

Také vybavení a zázemí školy přizpůsobujeme moderním potřebám a využíváme moderní technologie. V současné době provádíme přípravné práce na přestavby a dovybavení odborných učeben, kdy s podporou MAS Strážnicko jsme připravili projekt s 5 milionovou dotaci z operačního programu IROP na modernizaci naší základní školy. Z tohoto programu vybudujeme cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, druhou učebnu jazyků a zmodernizujeme zastaralé počítačové vybavení včetně sítí a odborných učeben. Pokud se to zdaří, tak budeme moci využívat nové učebny, ale i aplikace a technologie v době, kdy se bez nich už neobejdeme.

Ve škole také dlouhodobě realizujeme několik zajímavých projektů

Škola jako rodina
Projektem škola jako rodina, který vytváříme na naší škole za podpory rodičů od roku 1997, chceme dosáhnout, aby se pracovalo s dětmi a pro děti tak, že na škole vzniká prostředí bezpečí, v němž se mladí lidé cítí přijímáni a cítí se zde jako doma. Rodinnost je klíčovým pojmem, který utváří úroveň osobních vztahů a výchovy. Výchova a vzdělání žáků je možná pouze dialogem, láskou a úctou k osobě a individualitě mladého člověka. Ve výchově prosazujeme zásady partnerského, pozorného a láskyplného jednání se žáky (i se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami), které vylučuje mocenské, manipulativní a autoritářské formy. Vycházíme z předpokladu, že v každém člověku je dobro, které je potřeba je hledat, posilovat a rozvíjet. Tyto obecné prvky jsou naplňovány nejen ve výuce, ale i velmi rozsáhlé mimoškolní činnosti. Na naší škole působí více než dvacet zájmových kroužků, které pomáhají k vytváření rodinného ducha. Adaptační kurzy šestých tříd, školní výlety, lyžařské kurzy, orientační dny osmáků ve Fryštáku, cyklisticko-plavecké soustředění pro deváťáky a mnoho dalších akcí pomáhá stmelit žáky i učitele.

Škola – rodina – obec
Dalším důležitým prvkem naší školy je otevřenost a spolupráce. Nejsme tu jen pro sebe, ale také velmi úzce spolupracujeme s rodiči, Klubem rodičů při naší škole, obecními úřady našich spádových obcí, okolními školami, ale i dalšími subjekty, spolky, MAS Strážnicko, VIS Bílé Karpaty, aj. Na základě této spolupráce vznikají i dlouholeté tradiční akce školy. Koncem září je to moštování plodů z Bajarova sadu, který využíváme nejen v pracovním vyučování, ale i v dalších předmětech. Po vybudování naučné stezky a dosazení starých odrůd ovocných stromů, za podpory MAS Strážnicko, zahrada je pro žáky i další návštěvníky zase přítažlivější. Počátkem října se k nám sjíždí každoročně více než 500 žáků na Zátopkovi běhy. První stupeň běží štafetově Zátopkovu 5. Druhý stupeň zase půlmaratón, kdy každý žák si odběhne 1 km, než předá štafetu dalšímu. Tady děkujeme za spolupráci nejen okolním školám, ale i městským a obecním úřadům za sponzorské dary pro všechny účastníky. Klub rodičů nám velmi pomáhá při organizaci školního plesu a zajištěním světluškového průvodu. Otevřenost školy a propojenost s veřejnosti naplňujeme akcemi, jako jsou cestovatelské večery, dny otevřených dveří, vánoční besídky, školní divadelní představení, dny matek a otců. Již více než dvacet let pořádáme okrsková i okresní kola v malé kopané pod názvem McDonald´s Cup. Tady je potřeba zase zmínit velkou pomoc trenérů a zaměstnanců obce, kteří nám tak velkou akci pomáhají zajistit.

Naše škola žije
Příští rok oslaví svoje 70. narozeniny. Tak jak člověk stárne a chřadne, tak i budova a okolní pozemky potřebují modernizaci pro kvalitní využití. Některé práce již byly provedeny – rekonstrukce střechy, zateplení budovy, vybudování odborných učeben, antukové hřiště na volejbal, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a obnova školního sadu. Modernizace učeben s podporou MAS Strážnicko bude vyvrcholením modernizace naší školy, do které přivítáme žáky na podzim letošního roku.
Doba neustále běží dopředu a my nesmíme zůstat stát, ale snažit se neustále doprovázet žáky, ukazovat jim cestu a dávat naději do dalších let.

Z historie školy:
Při zřízením lokální kuracie v roce 1751 byla v Hroznové Lhotě pravděpodobně zřízena triviální škola. Důležité data pro školství v Hroznové Lhotě jsou i rok 1951, kdy byla postavená nová budova školy a rok 2011, kdy byla pojmenovaná po slavném slováckém malíři Jožovi Uprkovi, který v Hroznové Lhotě žil a tvořil. Velmi rád se setkávám s absolventy školy při jejich výročních srazech. Jejich vzpomínky a zanícené vyprávění mě naplňují pocitem, že ke své škole mají krásný a trvalý vztah, který vychází z hloubky jejich srdcí.

Některé naše úspěchy za posledních deset let
Za uplynulé období se můžeme pochlubit výbornými výsledky svých žáků. Největšími úspěchy jsou vítězství v celostátním finále v Praze na Strahově - Kinderiáda, atletických závodech žáků 1. stupně. Velký úspěch dosáhly i naše florbalistky. Na přeboru České republiky, který se konal v Uherském Brodě, skončily na neuvěřitelném 3. místě. Náš školní sportovní klub byl 5x za sebou v tomto období na 1. místě mezi ostatními školními sportovními kluby okresu. Proto jsme také obdrželi od prezidentky AŠSK pohár pro vítěze do trvalého užívání. Nebyly to jen sportovní soutěže, kde jsme dosáhli vynikajících výsledků. Máme několik individuálních prvních míst na okrese v recitační soutěži, biologické olympiádě, dějepisné olympiádě, matematické Pythagoriádě, fyzikální olympiádě. Také v krajských soutěžích jsme se neztratili a dovezli 1. místo z matematické Pythagoriády, biologické i dějepisné olympiády. V celorepublikových individuálních soutěžích máme v tomto období 1. i 2. místo v soutěži Bible a my, 4. místo v dějepisné olympiádě a jeden žák se probojoval do finále literárně - historické soutěže Cesta dvou bratří a jeho práce byla vyhodnocena mezi nejlepšími v republice. V současné době se daří našim florbalistům, kteří několikrát za sebou vyhráli okresní kola a postoupili do kraje. Je opravdu pestrá paleta zájmů a úspěchů našich žáků, což potvrzuje také dobrou práci našich učitelů s talentovanými žáky.

Josef Pavlica,

ředitel školy v Hroznové Lhotě