Podnik rovněž provozuje více než dvacet čistíren odpadních vod. O pravidelné dodávky vody, její čistotu, kanalizační síť i své zákazníky denně pečuje asi 280 zaměstnanců rozdělených ve střediscích v Hodoníně, Kyjově a Veselí nad Moravou. „Za suchého období sklízíme ovoce naší důsledné péče," prohlašuje ředitel firmy Pavel Koubek.

Co si představujete pod pojmem odpovědné chování? Naplňujete je?

Každý den se ukazuje, že naši předchůdci pracovali koncepčně. Kapacitu zdrojů pro zásobování vodou dimenzovali s dostatečnou rezervou pro budoucí generace. My jsme na ně úspěšně navázali, vybudovaná zařízení udržujeme a dodržujeme stanovený režim jejich provozování. V přístupu k práci a v péči o nenahraditelné přírodní bohatství spatřujeme hlavní díl naší odpovědnosti. Prameniště nedrancujeme, ale racionálně využíváme a dbáme o jejich náležitý stav. Díky tomu se stačí obnovovat a jejich kapacita je dlouhodobě více než dostatečná.

Takže nelze hovořit jen o tom, že se vodou prostě šetří…

Právě naopak. Každý vodonosný kolektor, čili zásoba, má nějaký svůj profil. Šetření je nesmyslné, protože přebytečná voda odteče pryč. Proto je nutné kombinovat rozumné chování s vyváženým stavem pramenišť. Ale zdroje jako takové jsou jednou stránkou mince…

A tou druhou je?

Vodu umíme dopravit ke spotřebiteli za velmi nízkých ztrát a v tomto se také projevuje péče o rozsáhlé dopravní sítě. Když lidé zahlédnou naše pracovníky, znamená to, že právě zajišťují údržbu nebo řeší poruchy, které díky diagnostice umíme rychle vyhledávat a napravovat. Opravy běžně zvládáme v řádech hodin. Sociální odpovědnost zase spatřuji v tom, že v porovnání s ostatními společnostmi v republice dodáváme velmi levnou a kvalitní vodu.

Zmínil jste pojem nízké ztráty. Co si pod tím obyčejný člověk může představit?

Jedná se o množství vody, které se při dopravě až ke konečnému spotřebiteli z technických hledisek nedostane. To je naprosto běžný jev, ovšem naše ztráty v potrubní síti jsou jedny z nejmenších z vodáren v České republice. Podle posledního zjištění dosahují 7,9 procent. Pro nás je to ukazatel účinnosti prevence a naší schopnosti rychle hledat a odstraňovat poruchy.

Zasáhlo VaK Hodonín letošní nebývalé sucho?

Dlouhotrvající klimatické podmínky se podepisují na stavu podzemních vod, pokles je citelnější než v minulých letech. Bylo více dnů s vysokými teplotami a absencí srážek. Nicméně zatímco v jiných regionech vyhlásili nebo vyhlašují úsporná opatření, VaK Hodonín k ničemu takovému nepřistoupil a ani se na to nechystá. Lze říci, že se nám nyní vrací zpět naše důsledná péče o soustavu, díky čemuž naši spotřebitelé i v horkých dnech nemají s dodávkami vody problémy. Navíc stále máme prameniště, která nejsou v provozu a je možné je v případě nutnosti zapojit.

Očekáváte podobné nebo horší scénáře i v budoucnu? Budete se připravovat?

Faktorů působí obecně řada jaké budou srážky či jaké bude jejich rozložení. Horizont příštího roku podstatnou měrou ovlivní nadcházející zima. Situaci se přizpůsobíme, pokud bude sucho i příští rok, vypořádáme se s ním.

Považujete zkrápění ulic v horkých dnech za přínosné? Není to trochu plýtvání?

Efekt zkrápění je tak krátkodobý, že je otázka, jestli má vůbec smysl. Vzduch se sice ovlaží, ale voda za extrémní teploty zmizí strašně rychle. Také je tu ekonomický efekt, samozřejmě to někdo musí zaplatit. Jiný problém představuje nedovolené využívání hydrantů na vodovodní síti. Podle našich zkušeností v tomto období dochází svévolnou manipulací k občasným odběrům bez souhlasu provozovatele. Hasičské sbory podle zákona mají při zásahu právo vodu brát, ale odebírají ji také pro jiné účely. Třeba při cvičení, někdy i pro soukromé zájmy. Nevhodnou manipulací s hydrantem způsobují škody.

Jak se to projevuje?

Třeba když čerpají z hydrantu na malokapacitním řadu velké množství vody. Následuje zvednutí usazenin, které se tam běžné nacházejí. Naše služba to vyhodnotí jako poruchu a na místo musí technici, kteří následky odstraňují. Zaplatí to pak všichni lidé, kterým mají hasiči sloužit.

Sledujete vývoj situace ohledně těžby u Moravského Písku?

Prozatím nemáme žádnou informaci, že by oznamovatel vyvíjel aktivitu, na kterou bychom měli reagovat. Na základě konzultací je dnes situace taková, že bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva Uherského Ostrohu ohledně změny územního plánu. Pakliže nepřipustí jiné využití potenciálního prostoru, těžba nehrozí. O možných dopadech a nesprávnosti záměru nás utvrdil i nedávný vývoj počasí. Těžbou by se otevřela hladina, voda by se více ohřívala, což by znamenalo také vyšší výpar. Každý faktor, který může zhoršit zásobování podzemních vod, je špatný. Zatím si důsledky neumíme ani představit ani namodelovat. Zadali jsme proto vypracování komplexního posudku daného hydrogeologického území, výsledky budeme mít na přelomu roku. Ty v budoucnu poslouží pro argumentaci, případné další plánovaní režimu a hospodaření.

Horňácko má každoročně problémy s dostatkem vody. Jak pokračují přípravy na zásobování této oblasti?

Projekt Voda Horňácko schválilo představenstvo na svém červnovém zasedání. Ukončení prací předpokládáme nejpozději do roku 2017. Kompletně zásobovány vodou z centrálního zdroje budou ty obce, které projevily zájem. Nový přívodný řad je dimenzovaný na napojení všech obcí oblasti, kapacitně zvládne i případné další zájemce. Veškeré náklady spojené s touto akcí platí VaK Hodonín bez dotačního titulu. Naše společnost záměr připravuje dva roky, Velká nad Veličkou, kde bude vodojem, o rok déle. Šestnáctikilometrový přívod, který povedeme z Vnorov, vyjde na téměř padesát milionů korun.

Plánujete ještě nějaké velké investiční akce v dohledné době?

Po úspěšném projektu středního Pomoraví ukončeného v roce 2011, jemuž byla přiznána dotace 17 milionů eur, rozsáhlé investiční akce neplánujeme. Náš vodárenský život se vrátil ke každodenním opravám a údržbám, které jsou kvůli udržitelnosti stavu majetku nutné. Jedná se o řadu menších staveb s každoroční investicí okolo sta milionů korun. Je to mravenčí práce zajišťující kvalitu a spolehlivost našich služeb. Nechceme ukazovat jen slavnostní střihání pásek, ale každodenně prozaicky vyvíjet úsilí zaměřené z našeho pohledu na detaily.