Společnost se postupně vyvinula ve čtrnáctou největší vodárenskou firmu z více než 130 subjektů působících v tomto oboru v ČR. Působí na území okresu Hodonín a na částech okresů Břeclav, Kroměříž a Vyškov.

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 137 000
Spotřebovaná pitná voda 6 400 000 m3
Délka vodovodní sítě 1 127 km
Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 105 000
Vyčištěná odpadní voda 5 805 000 m3
Délka kanalizační sítě 602 km

K výrobě pitné vody slouží tři úpravny vody. Výkonem největší je ÚV ve Bzenci-Přívoze, následují úpravny v Moravské Nové Vsi a v Koryčanech. První dvě využívají podzemní vodu, úpravna v Koryčanech pak povrchovou vodu z tamní vodárenské nádrže. Čištění odpadních vod zajišťuje společnost ve 24 čistírnách, z nichž největší je ČOV v Hodoníně. Na tuto ČOV jsou navíc přiváděny odpadní vody z Rohatce a Lužic.

Dva milníky: projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko a přívod vody z Vnorov na Horňácko


Uplynulých 25 let bylo z hlediska rozvoje charakterizováno dvěma milníky. Tím prvním byl v letech 2007–2009 projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko realizovaný s podporou Fondu soudržnosti EU ve výši 515 mil. Kč. Jeho celková hodnota pak činila téměř 900 mil. Kč. V deseti dílčích podprojektech byly zrekonstruovány a zmodernizovány klíčové objekty výroby a distribuce pitné vody
a odvádění a čištění odpadních vod. Byly tak dány předpoklady k dlouhodobému rozvoji společnosti ve službách obyvatelům regionu a v neposlední řadě též k plnění stále přísnějších požadavků na kvalitu jak pitné, tak vyčištěné odpadní vody.

Druhý milník představuje uskutečnění dlouho očekávaného projektu přivedení pitné vody z vodojemu Vnorovy na Horňácko v roce 2018, o to významnější, že se tak stalo v době trvalého nedostatku vody v tamních zdrojích. Projekt, který by nebylo možné realizovat bez zásadního podílu tehdejšího starosty Velké nad Veličkou Ing. Pšurného, dává ve druhé etapě možnost přivedení pitné vody do Javorníku, Vápenek, Suchova a Nové Lhoty. Spolu s předchozím převzetím přímého zásobení obcí Radějov a Hrušky pitnou vodou tak společnost plní rozvojovou strategii stanovenou jejími akcionáři, a tím i svoji povinnost plynoucí z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVK).

Těžba štěrkopísku by ohrozila zdroj pitné vody Bohužel není historie hodonínské vodárny provázena jen pozitivními událostmi. Již od roku 2006 čelí společnost a s ní téměř 140 000 jejich zákazníků bezprecedentní hrozbě. Absurdním na ní je fakt, že nepochází ze zahraničí ani není důsledkem měnícího se klimatu. Pochází ze strany orgánů státu, které de facto upřednostňují soukromý zájem těžit štěrkopísek nad veřejným zájmem zásobení obyvatelstva pitnou vodou. Široké veřejnosti je kauza záměru těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu ohrožující bezpečnost strategického zdroje pitné vody již poměrně dobře známá. Společnost spolu s městy
a obcemi se proti těžbě několikrát odvolala, v současné době státní orgány řeší odvolání proti stanovení dobývacího prostoru.
Uplynulých 25 ukázalo, že společnost je schopna trvalého rozvoje a zlepšování v duchu certifikovaného integrovaného systému kvality a je připravena čelit každodenním i budoucím výzvám. K tomu jí tedy do dalších let přejme odpovědné a motivované zaměstnance, spokojené zákazníky a spokojené akcionáře.