Lužice, obec s 2940 obyvateli, leží 4 km od Hodonína. Dnešní katastrální území obce je poměrně malé 752,4 hektaru. Zastavěná část obce je obklopena zahradami, zahrádkářskými koloniemi, vinicemi a sady. Severně od obce se rozkládá soustava rybníků napájená říčkou Kyjovkou, která sem přitéká ze vzdálených Chřibů a tvoří katastrální hranici s Hodonínem. K podzemnímu bohatství lokality patří naleziště ropy, zemního plynu a lignitu.
Novodobou historii poznamenal vznik a rozvoj průmyslu. Díky již zmíněnému podzemnímu bohatství pracovalo přímo v obci v letech 1840 až 1931 několik lignitových dolů a v letech 1870 až 1933 zde byl velký závod na výrobu skla.
Tradiční zemědělský ráz změnilo dokončení železniční dráhy přes obec v roce 1841. Ropa a zemní plyn se v Lužicích těží od roku 1944 dodnes.
Ráz krajiny významně utváří také její zvlnění vzniklé poklesem půdy vlivem poddolování těžby ropy a zemního plynu (těžební kozlíky a v minulosti i těžní věže byly charakteristické pro krajinu v okolí Lužic).
Blízkost města Hodonín i rozvoj průmyslu v obci již od 2. poloviny 19. století ovlivnily historický vývoj i současný charakter obce. Lužice jsou v současnosti moderní příměstskou obcí se všemi z toho plynoucími výhodami i nevýhodami.
V letech 19851992 byla obec dokonce připojena k Hodonínu jako jeho městská část. Pro tak velkou obec to bylo velmi necitlivé řešení a na dlouho negativně ovlivnilo její rozvoj, občanské aktivity a činnosti spolků.
Dnes jsou Lužice opět rozvinutou obcí, která kypí životem. Pojďte ji s námi navštívit.

Název obce

První písemný doklad o názvu obce a její existenci pochází z roku 1250 (Luscicz) a je spojen s cisterciáckým klášterem na moravském Velehradě.
Název Lužice získala obec pravděpodobně podle mokrého, bažinatého terénu (louže, luže).
Způsob psaní názvu obce se měnil podle toho, zda se psal ve znění latinském, německém, nebo českém. Roku 1359 je například in villa Luzicz, v roce 1595 ves Lužice, 1673 Lužitz, v polovině 18. století Luschitz a v roce 1893 se již setkáváme s dnešní podobou názvu Lužice.

Znak

V roce 2000 byl udělen obci při příležitosti 750. výročí první písemné zmínky Parlamentem České republiky znak a prapor obce.
Znakem se stal zelený štít, v něm pod stříbrným položeným vinařským nožem kosířem se zlatou rukojetí je zlatý naftařský kozlík, provázeny vpravo dole a vlevo nahoře stříbrnou hvězdou. Vinařský nůž symbolizuje tradici vinařství, naftařský kozlík připomíná těžbu ropy v katastru obce. Prapor v zelené barvě se zlatým pruhem vychází ze znaku.
Archeologické nálezy
V katastru obce je 26 archeologických lokalit. Stopy osídlení lze sledovat již od mladší doby kamenné neolitu.
K největšímu archeologickému nálezu došlo v letech 198689 v lokalitě U Starého. Bylo odkryto pohřebiště (120 hrobů) z počátku 6. století (kmen Langobardů).
Soubor nálezů představuje 800 kusů předmětů. Mezi nálezy nechybějí stříbrné, zlacené i zlaté ozdoby, železné zbraně či kostěné předměty.
Počtem hrobů se řadí k největším pohřebištím z tohoto období nalezeným na území Moravy. Četné jsou i nálezy z časně slovanského období.

Vlastnické a správní poměry

V letech 12501324 byla ves majetkem velehradských cisterciáků. Roku 1324 daroval klášter pustou ves Protivovi z Buchlovic jako odměnu za jeho služby s podmínkou, že lány osadí do 8 let. Od buchlovických majitelů, bratrů Ruperta, Jarohněva a Stacha, koupil tvrz a „veškero zboží" v Lužicích roku 1359 Vilém z Potštejna. Koncem 14. a celé století 15. byly Lužice částečně a později úplně v držení mocného kunštátského rodu, jeho boleradické větve. Současně s kunštátskými pány měly části vsi v zástavě i některé další drobné šlechtické rody. Uváděn je například Mikeš Čič z Kalů, Oldřich Skala z Lilče a Ludmila z Kravař a ze Strážnice. Dědické a prodejní převody nepřinášely Lužicím mnoho užitku.
V roce 1511 koupil Lužice a další obce Hodonínska Vilém z Pernštejna. Od roku 1511 patřily Lužice trvale k hodonínskému panství. Podobně jako v předcházejících stoletích i nyní se panstvo často měnilo. Z těch nejznámějších pánů vzpomeňme Jindřicha z Lipé. Roku 1762 se stal majitelem hodonínského panství císař František Lotrinský. Po jeho smrti zůstalo panství ve vlastnictví císařské rodiny až do roku 1919.
Od roku 1850 byla obec součástí okresního hejtmanství v Kyjově, v Hodoníně byl okresní soud a berní úřad, od roku 1869 administrativně přísluší k sousednímu okresu Hodonín. V letech 19851992 byla obec součástí města Hodonín. Od roku 1992 jsou Lužice opět samostatnou obcí.

Těžká období

Jako hraniční obec Lužice ničivě zasáhly četné vojenské vpády. V roce 1470 to byla vojska Matyáše Korvína. Zabíjení a loupení prožila obec za vpádu Bočkajovců v roce 1605. Nejtěžší období pro obec bylo 17. století a zvláště doba třicetileté války. Útok na samu existenci obce znamenal vpád vojsk Gábora Bethlena roku 1623. Svůj stan umístil přímo u Lužic. Následky byly nedozírné hlad, zbořené, spálené domy a šířící se mor.
V roce 1639 pronikla do blízkosti Lužic švédská vojska. V době třicetileté války obec několikrát úplně zpustla a téměř se ztratila z mapy Moravy. Původní usedlíci skoro všichni ze vsi zmizeli. Ani 18. století nepřineslo příznivé podmínky pro obnovu obce. Obec zasáhly takzvané války o dědictví rakouské i napoleonské války. Nejen války, ale i morové epidemie, cholera (zuřila v roce 1848 a 1866), dále povodně a ničivé požáry vylidňovaly obec a pustošily její stavení (v roce 1852 vyhořelo přes půl obce).

První světová válka a krize

První světová válka si vyžádala 53 obětí. Těžká sociální situace po válce vedla k velkému vystěhovalectví za prací do Francie, Řecka, Ruska a Argentiny. V době hospodářské krize byly zavřeny v obci uhelné doly a sklárny. V obci byl velký počet nezaměstnaných. Část sklářů našla uplatnění v Egyptě.
Po vypuknutí druhé světové války se zapojili do zahraničního protifašistického odboje.

Druhá světová válka

Druhá světová válka byla další těžkou zkouškou pro lužické občany. Výrazná byla účast občanů a rodáků z Lužic na československém protifašistickém odboji mimo území naší obce, hlavně v zahraničí.
Největší skupinu lužických odbojářů tvoří příslušníci československých vojenských jednotek ve Francii a Velké Británii.
Z řad lužických občanů si válka vyžádala celkem 18 obětí. V katastru obce padlo 26 sovětských vojáků.
V den osvobození Lužic, dne 13. 4. 1945, zahynuli i čtyři lužičtí občané, kteří mají společný hrob na lužickém hřbitově.
Příběhy lužických občanů bojujících proti nacismu jsou zachyceny v publikaci Občané a rodáci Lužic, účastníci boje proti fašismu a za národní osvobození v letech 1939 1945, kterou vydala obec Lužice v roce 2008.

Současnost

Lužice leží v jednom z nejmalebnějších národopisných regionů Slovácka Podluží. Od roku 2003 jsou členem dobrovolného svazku obcí Region Podluží. Zpěv, tanec, pestré kroje a vinařství mají stále dost místa v životě zdejších lidí.
Nejvýznamnější folklorní událostí v roce jsou Cyrilské hody, které se slaví vždy začátkem července. V září při sklizni hroznů vinné révy se koná tradiční slavnost Vinobraní.
Dominantou obce je kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1874 s výzdobou akademického malíře Jano Köhlera. K nejstarším budovám patří „Starý kvartýr" v centru obce, který zve návštěvníky k nahlédnutí do historie. Připomíná doby, kdy zde byla „kvartýrována" císařská vojska. Dnes slouží ke kulturnímu zázemí obce, stejně jako „Stodola" taneční parket na zahradě pohostinství Lidový dům, zakrytý střechou z trámů staré lužické stodoly.
Parky a veřejná prostranství jsou ozvláštněna sochami a dřevěnými plastikami, které vznikly na sochařských sympoziích absolventů uměleckých škol „Dřevo-kámen, Lužice" pořádaných v letech 20062014.
K občanské vybavenosti obce patří zmodernizovaná základní a mateřská škola, školní jídelna a školní družina, pobočka ZUŠ, místní knihovna, zdravotní středisko, síť obchodů a služeb. Ke sportovnímu vyžití slouží sportoviště v areálu TJ Baník s novou sportovní halou z roku 2008, T. J. Sokol, přírodní areál Cihelna a umělý kopec na sáňkování v parku U Vrchnice.

Osobnosti

K významným osobnostem obce patří učitel, grafik a bojovník proti fašismu Jaroslav Dobrovolský, umučený v roce 1942 v Mauthausenu, letec plukovník Štěpán Kurka, hudební pedagog Miroslav Barvík, básník Karel Kapoun, akademický malíř Jaroslav Pecka a Mons. Josef Šindar.

Společenský život

Společenský život v obci je velmi pestrý, bohatý na události. Působí zde občanská sdružení nejrůznějšího zaměření chovatelé, vinaři, včelaři, Lužičtí mužáci, Muzejní spolek, Slovácký krúžek, dětská cimbálová muzika, oddíly Junáka a Brontosaura, sportovní oddíly Tělocvičné jednoty Sokol a Tělovýchovné jednoty Baník Lužice. Velmi živé je od roku 2005 partnerství s francouzskou obcí Isdes.
V roce 2008 získaly Lužice v krajském kole soutěže „Vesnice roku" modrou stuhu za společenský život. O rok později soutěž vyhrály a získaly titul „Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009".

www.luziceuhodonina.cz

Poznejte „Na kole i pěšky" lužické stezky

Ve spolupráci s webovým portálem Na kole i pěšky jsme zahájili projekt, který si klade za cíl provést návštěvníky, rodiny i nové obyvatele Lužicemi a seznámit je se zajímavostmi, které naše obec nabízí.
Pro rodinné i turistické vycházky je určena Pěší naučná stezka v délce pěti kilometrů, která provede zájemce viniční tratí Kratiny, včelařskou stezkou do areálu Cihelna, ke kapličce, na ulici Dobrovolského, ke kopci U Vrchnice a okolo Starého kvartýru a kostela až k základní škole. Trasa je postupně doplňována informačními tabulemi a mobiliářem. Vytvořili jsme trasu pro cyklisty i pro pěší.
Za kamennou krásou je název cyklistické stezky. Veřejná prostranství a parky v Lužicích totiž zkrášluje více než 80 soch, které v letech 20042009 vytvořili umělci na sochařských sympoziích „Dřevo- kámen, Lužice".
Pomocí plánku se může zájemce vydat po Lužicích hledat tuto kamennou krásu i jména tvůrců. Na webových stránkách obce je připravena také hra hledačka (questing), která provede cyklisty mezi sochami pomocí hádanek.
Trasy je možné si stáhnout do mobilního telefonu na webových stránkách www. nakoleipesky.cz nebo na www.luziceuhodonina.cz.
Jana Ambrožová, místostarostka Lužic

Langobardi v Lužicích

Pohřebiště germánského kmene Langobardů, do roku 2010 největší v českých zemích, bylo objeveno v Lužicích u silnice na Dolní Bojanovice na mírném svahu klesajícím ke Kyjovce v polní trati U starého. V letech 19811989 tu bylo vykopáno 120 hrobů, z toho jeden žárový a ostatní kosterní. Kolem nejhlubšího hrobu (čtyři metry) vedl kruhový žlábek a v dalším hrobě se spolu s mrtvým našla také kostra koně.
Stejně jako na jiných lokalitách i zdejší hroby byly vyloupeny, jak dokládají zpřeházené kosti nebožtíků i rabovací šachty. Přesto se podařilo vyzvednout množství skvostných nálezů, jako například kování opasků zdobená drahokamy (granáty), kopí, zlomky kroužkového brnění a kování meče, dřevěné vědro zdobené měděným kováním, přezky, korálky, závěsky ze slonoviny a především spony. Pozlacené esovité spony zdobené i almandiny, paprsčité spony a spony s klešťovitou hlavicí, z nichž některé mají původ v Durynsku, jiné v Podunají a další ve Středomoří. Archeologicky nejcennější je asi zlatá mince byzantského císaře Justiniána I. (526-565) upravená jako závěsek, jediná nalezená v českých zemích, která pomohla i při datování nálezů.
Keramika z hrobů ukazuje v některých případech také na durynský původ, a je tak dokladem pobytu Langobardů z Lužic v tomto dalekém německém kraji. Středomořský, podunajský a byzantský původ jiných předmětů dokládá čilé obchodní styky i s těmito zeměmi.
Ještě před odchodem Langobardů do jižních zemí přišlo ze Slovenska na Moravu nové etnikum, jehož členové žili na stejném území s Langobardy a vzájemně se s nimi respektovali. Důkazy o jejich pobytu (hlavně keramika) byly nalezeny také na pravém břehu řeky Kyjovky, ale i dál po jejím toku, v lužické polní trati Kratiny za drahou. Tímto novým etnikem byli Slované.
Zdislava Pokorná, muzejní a letopisecká komise RO

Muzejní spolek vás zve na Starý kvartýr

Dům č. p. 116, řečený Starý kvartýr, patří k nejstarším domům v Lužicích. Pojmenování Kvartýr snad objekt získal v dobách povinného ubytování vojska v jednotlivých obcích. Obyčejným vojákům musela stačit sláma ve stájích u sedláků, ale důstojníci byli „nakvartýrováni" do kvartýru.
Ještě před 13 lety byl jeden z nejstarších domů ve vesnici značně zchátralý a zanedbaný, bez elektřiny, vody. V roce 2003 jej obec odkoupila od pozůstalých posledního vlastníka a byl určen k demolici. Za jeho zachování se psaly petice, vedly diskuse o jeho bytí a nebytí. Pro záchranu domu založila skupina občanů Muzejní spolek, který měl zajistit jeho úspěšnou budoucnost. Zastupitelstvo obce iniciativu občanů akceptovalo. Z finančních prostředků obce a dotací nadace VIA, MAS Jižní Morava proběhla generální rekonstrukce celého objektu. V květnu 2009 se Starý kvartýr představil ve své nové podobě. Členové Muzejního spolku odvedli obrovský kus práce a ze starého domu se stalo místo, které neodmyslitelně patří ke kulturnímu životu obce.
Od roku 2005 muzejní spolek každoročně pořádá na Starém kvartýru čtyři výstavy. Některé mapovaly dřívější život v Lužicích, jiné seznamovaly s lužickým folklorem. Svou tvorbu zde pravidelně představují lužičtí občané. Výstavy také připomínají významná výročí obce. Konají se zde i různé kulturní akce například literární čtení, posezení s písničkou nebo besedy kronikářů.
Na kvartýru si návštěvníci mohou v příjemném prostředí zavzpomínat na staré časy a prohlédnout vystavené exponáty. Téměř každou neděli je zde přivítají ochotní členové Muzejního spolku, kteří je provedou všemi místnostmi. V depozitáři je více než 600 exponátů, které jsou průběžně součástí výstav. Při vernisáži poslední výstavy byla otevřena minigalerie, kde bychom chtěli představit tvorbu lužických umělců. Prvním z nich je Oldřich Pinda Rintintin Lužický.
Informace pro návštěvníky Starého kvartýru:
- Členové Muzejního spolku pořádají každý rok také svou muzejní noc. Ta letošní bude věnována Karlu lV. Odměnou za jejich nezištnou činnost pro kvartýr je každoroční výlet.
- Nejbližší výstava, která je věnována slováckým zástěrám, bude zahájena vernisáží 24. června 2016.
- Starý kvartýr můžete navštívit každou neděli od 14 do 18 hodin.Tatiana Hromková, předsedkyně spolku.

Jaroslav Kreml říká: Důležitá je pohoda a spokojenost obyvatel

Jaroslav Kreml působí ve funkci starosty obce Lužice čtrnáct let. Ze své původní profese důlního inženýra si do funkce přinesl profesionalitu, koncepčnost a zodpovědnost. Jeho charakteristickými rysy jsou důslednost, vytrvalost a náročnost k sobě i ostatním.
Které z důležitých projektů se podařilo za poslední roky uskutečnit?
Důležité projekty za poslední roky logicky navazují na důležité projekty let minulých, protože rozvoj obce je koncipován komplexně v horizontu deseti až dvaceti let v souladu se strategií územního plánování. Pro jednotlivá volební období upřesňují tuto koncepci „Plány rozvoje obce Lužice" na základě aktuálních možností a potřeb občanů. V praxi to znamená, že realizace většiny důležitých projektů se uskutečňuje v horizontu několika let a postupně doplňuje dlouhodobou urbanistickou vizi.
Příkladem může být rekonstrukce ulice Velkomoravská v délce 3200 metrů, která probíhala v pěti etapách po dobu devíti let a zásadně změnila vzhled obce. Obdobně je tomu v případech revitalizace veřejných ploch včetně zeleně, rozvoje infrastruktury či obnovy lesů.
Na druhé straně jsou důležitými i projekty finančně méně nákladné, ale pro vytváření pohody bydlení a spokojenost občanů zásadní. Sem patří podpora spolků, sportovních oddílů a vytváření prostoru pro volnočasové aktivity, což v naší obci prezentuje například stále se rozvíjející areál TJ Baník včetně nové sportovní haly, rekreační areál Cihelna, včelařské arboretum, Starý kvartýr, klubovna Junáků, Skautů a mateřské centrum Šrůbek.
Pokud mám uvést důležité projekty za poslední roky, tak se opět jedná o akce dlouhodobé. V roce 2016 bude ukončena obnova hřbitova rekonstrukcí čelní části oplocení. V letech předešlých byly vybudovány odpady a rozvody vody, veřejné osvětlení a chodníky včetně prostorového řešení nové části hřbitova.
V roce 2016 probíhá dostavba posledních rodinných domů v ulici Dobrovolského. Projekt byl zahájen v roce 2003 výkupem pozemků. Následovalo vypracování geometrických plánů, vlastního projektu a regulačního plánu s cílem poskytnout stejné podmínky pro všechny stavebníky a vysoký standard bydlení. Pro všech 40 stavebních míst vybudovala obec kompletní infrastrukturu včetně výsadby zeleně a odvodu dešťových vod do retenční nádrže.
Posledním důležitým projektem předaným do užívání veřejnosti v roce 2015 je sběrný dvůr. Stavba zabezpečuje pět dnů v týdnu potřeby občanů v oblasti likvidace odpadů. Objekt je architektonicky totožný s charakterem okolní zástavby a provoz nezatěžuje okolí.
Co je v následujících dnech, týdnech či měsících pro obec nejdůležitější?
V oblasti investiční a zajištění chodu obce jsme zahájili rekonstrukci místní komunikace v ulici Kratiny. Vzhledem k tomu, že stávající výluka dopravy omezuje přístup k rodinným domům a sběrnému dvoru, je prvořadým cílem investora i dodavatele minimalizovat dobu rekonstrukce při zajištění požadované kvality díla.
V průběhu letních prázdnin proběhne rekonstrukce otopné soustavy základní školy, která prezentuje stavební úpravy kotelny, výstavbu komína, instalaci nových kotlů, doplnění a výměnu radiátorů a instalaci regulace IRC. S ohledem na rozsah prací a časové omezení máme před sebou organizačně náročnou akci. Souběžně bude probíhat výměna oken ve školní družině, rekonstrukce podlahy v místní knihovně. Do konce roku musíme zabezpečit i další investiční záměry (Street work-out hřiště u MŠ, rekonstrukce vstupu do vodní plochy Cihelna) jak z důvodů technologických, tak z titulu splnění dotačních podmínek.
V oblasti kulturní a společenské připravujeme vše pro hladký průběh Cyrilometodějských hodů a programů Lužického léta. Klub česko-francouzského partnerství zajišťuje zájezd do partnerské obce Isdes. Třicet občanů pojede autobusem, čtrnáct občanů pojede na kolech a jeden na handbiku. Trasu 1400 kilometrů ujedou štafetovým způsobem za čtyři dny.
Není to tak dlouho, co jste zřídili obecní policii. Osvědčila se tato volba? Plánujete další rozšiřování?
Obecní policii v obci tvoří dva strážníci, kteří zajišťují účinnost zákonů a vyhlášek, zejména dodržování nočního klidu, eliminují polní pych, výtržnictví a řeší dopravní přestupky. Spolupracují se státní policií, záchrannou zdravotní službou i hasiči. Vykonávají dohled a organizačně se podílí prakticky na všech společenských a kulturních akcích. Současně se zřízením obecní policie zahájila činnost i přestupková komise a byl instalován kamerový systém. V současnosti se občané v případě potřeby běžně obrací na strážníky obecní policie nebo na přestupkovou komisi. Statistika řešení případů za rok 2015 potvrzuje opodstatněnost výše uvedených institucí a technologií pro zabezpečení majetku, bezpečnosti a ochranu práv občanů. Počet přestupkových řízení mírně klesá, z čehož usuzujeme, že se platné zákony a vyhlášky začínají respektovat. Zvýšení počtu strážníků nezvažujeme. Postupně se doplňuje vybavení policie. Připravujeme přemístění služebny do stávajících školních dílen, pro které bude rekonstruován objekt stávající kotelny ZŠ.
Budou v obci k mání místa pro výstavbu rodinných či bytových domů?
Naše obec má na 2900 obyvatel a 1000 čísel popisných. Plocha katastru prezentuje 750 hektarů. Životní prostor je z jižní strany omezen železniční tratí Břeclav Přerov a na severu silnicí I/55 Břeclav Hodonín. Pokud by se rozšiřovala zástavba, stane se z obce sídliště bez prostoru pro vycházky a relaxaci. S rostoucím počtem obyvatel nebude mít obec dostatečný finanční potenciál na zajištění údržby a výkon potřebných služeb. Proto je zapotřebí opravovat a rekonstruo-vat stávající objekty bydlení v intravilánu obce pro nastupující generace, včetně vytváření infrastruktury v souladu s potřebami občanů. Pro bytové domy platí obdobně, že uberou volná prostranství nebo zeleň a zvýší počet obyvatel, což sekundárně sníží životní prostor na obyvatele. Obecně je problematika výstavby bytových domů tak rozsáhlá, že to je téma nad rámec možností tohoto rozhovoru.
Když pomineme peníze a čas, co by si Lužice opravdu zasloužily?
Aby se obec nedočkala rea-lizace projektů, jejichž hlavním cílem je zisk několika jednotlivců na úkor občanské veřejnosti.

Hala obohatila nabídku sportovního vyžití

Bohaté vyžití i vybavenost na vysoké úrovni, to vše obyvatelům Lužic už několik let nabízí moderní víceúčelová sportovní hala.
V hlavním sále během dopoledne cvičí žáci základní školy v rámci hodin tělesné výchovy. V odpoledních, večerních hodinách a o víkendech sál využívají sportovní oddíly, skupiny sportovců z Lužic i okolních obcí pro pořádání turnajů v sálové kopané a florbalu. V suterénu stavby lidé hojně navštěvují fitness centrum s posilovnou, občerstvením a zrcadlovým cvičebním sálem.
Mezi zrcadly se pravidelně cvičí jumping, zápas a trénuje zde nejúspěšnější sportovní oddíl v Lužicích All Stars fitnes. Pod vedením instruktorky Katky Knápkové se sportovci většinou dívky ve věku 6 až 15 let účastní republikových i mezinárodních soutěží, kde obsazují nejvyšší příčky.
Sportovní hala byla postavena v roce 2008. Na vybudování haly obdržela obec Lužice dotaci ze státního rozpočtu ve výši 15 milionů korun. Celkové náklady na výstavbu činí 39 milionů korun.
Obecní úřad Lužice

Lužičtí se vydají 1500 km na kole za přáteli z Francie: Biketour Lužice Isdes, 9. 12. 7. 2016

Jízda propaguje myšlenku vzájemné pomoci, přátelství, ale i pomoci onkologicky nemocným dětem. Motto: „Kolo sbližuje lidi a zkracuje cesty"
Deset let již trvá partnerství české obce Lužice s francouzskou obcí Isdes. Partnerství podnícené přátelstvím dvou osobností geologa Zdeňka Johana, starosty Isdes, a výtvarníka Jaroslava Pecky z Lužic, spojilo dohromady lidi různých národností, profesí, zájmů i životních osudů. Rozvinulo se do osobních a rodinných přátelství, inspirovalo nás k mnoha zajímavým činnostem. Obohatilo náš život o poznání, že vzdálenost, jiný jazyk či kultura nemusí být překážkou pro porozumění mezi lidmi.
Skupina cyklistů se rozhodla urazit na kolech 1 500 kilometrů z Lužic k našim přátelům do francouzského Isdes, aby symbolicky předala jako štafetu poselství, že každá překážka je výzvou i příležitostí a každá vzdálenost se dá překonat nejen moderními dopravními prostředky, ale i s kamarády vlastními silami. Jízdou na kole budou propagovat myšlenku vzájemné pomoci, přátelství, tolerance a sounáležitosti, pomoc onkologicky nemocným dětem a motivovat zdravotně postižené sportovce. Jako dopravní prostředek si vybrali kolo, protože nejen zkracuje cesty, rozvíjí kondici, vytrvalost, sebepoznání, ale také sbližuje lidi a přináší radost z bezprostředního setkávání s krajinou i obyvateli.
• Na handbiku na kole s ručním pohonem, které je jednou z možností, jak se člověk může po úraze vrátit do aktivního života, se vydá na cestu Luděk Benada, vedoucí týmu Desafio, dvojnásobný vítěz v závodě Opel Handy maraton 111 hodin.
• Za nadaci „NA KOLE DĚTEM" pojede desetinásobný mistr světa na vysokém kole Josef Zimovčák, absolvoval na vysokém kole trasy Tour de France, Vuelta, Giro d´ Italia s předstihem 24 hodin před závodním pelotonem.
• Onkologické pacienty bude reprezentovat Josef Bergr.
• Dalšími členy týmu budou cyklisté reprezentující obec Lužice a Klub českofrancouzského partnerství Lužice Jaromír Bílík, Karel Dostál, Marek Jedlička, Jaroslav Kreml starosta obce, Roman Motyčka, Josef Staněk, Zdena Veselá, Jiří Šikula.
Do Isdes pojedou štafetovým způsobem a trasu v délce přibližně 1500 km urazí za čtyři dny od 9. července do 12. července 2016.
Trasa:
1. den: Lužice Neustadt
2. den: Neustadt Saint Louis
3. den: Saint Louis Cha tillon sur Loire
4.den: Chatillon sur Loire Isdes
Každý cyklista ujede denně 50 km podle navigace. K dispozici bude jedno doprovodné vozidlo pro tři cyklisty. Osádka čtvrtého vozidla bude koordinovat ostatní doprovodná vozidla, zajišťovat ubytování, nákup potravin a tlumočení do francouzštiny.
Veškeré náklady (ubytování, strava, doprava) si hradí účastníci cyklistické štafety z vlastních prostředků.
Vedoucím expedice je Ing. Jaroslav Kreml, starosta obce Lužice, tel.: 724 172 957, kreml@luziceuhodonina.cz.
Sponzorské dary a příspěvky budou věnovány nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka Na Kole dětem. Číslo účtu veřejné sbírky: 107-484410267/0100.
Pokud vás zaujal tento projekt a chcete jej podpořit nebo prezentovat svoji firmu, kontaktujte nás!
Kontaktní osoba pro media a sponzory: Mgr. Jana Ambrožová, místostarostka, telefon: 724 171 335, e-mail: ambrozova@luziceuhodoni- na.cz
Jana Ambrožová, místostarostka Lužic

Pozvánka na letní příměstský tábor

Letos jsme pro děti připravili tábor v termínu od 1. do 5. srpna na téma Olympijské hry v Riu. Tábor se bude konat v Mikulčicích a Lužicích vždy od 8 do 16.30hodin. Cena za pětidenní pobyt včetně stravy je 600 Kč. Jestli nevíte, jak zabavit o prázdninách své děti, neváhejte nám napsat nebo zavolat a zjistit bližší informace o táborech. Kontakt: Leona Helešicová helesicova.leona@gmail.com, tel. 721 419 563, Monika Nováková nomon@seznam.cz, tel. 605 333 437.

V oddíle skautů se děti nenudí

Už téměř patnáct let v Lužicích působí Junák český skaut. Místní oddíly Sojky a Káňata, které patří pod středisko Mikulčice, si dlouhodobě drží počet členů a těší se oblibě dětí i jejich rodičů.
Do oddílu Sojky chodí děti ve věku 6 až 10 let. Scházíme se pravidelně každý týden na oddílových schůzkách, jezdíme na krátké i vícedenní výpravy, ale nejvíc se těšíme na letní tábor u Žďáru nad Sázavou. Účastníme se také akcí pro celé středisko, jako je střediskové koupání nebo výlety do brněnského zábavního parku Bongo. Rádi také navštěvujeme akce ostatních oddílů v okolních vesnicích, ke kterým patří Bicykliáda nebo Pochod světlušek.
Členové oddílu Káňata jsou už odrostlí, a tak se zapojili do vedení oddílů v Lužicích i dalších vesnicích. Po několikaleté odmlce se vrátili k pořádání dětského karnevalu, který je součástí lužického fašaňku a děti si ho oblíbily. Podílí se také na dalších akcích, jako je Týden pro rodinu, Den Země a vánoční jarmark.
Více informací o našich oddílech, kalendář našich akcí a fotografie najdete na webových stránkách www.junakmikulcice.cz. Pokud byste se rádi k oddílu přidali, napište nám na e-mail snecek@skaut.cz.
Lucie Dordová, vedoucí střediska

Žabičky z Lužic se už moc těší na letní tábory

Prázdniny už klepou na dveře a děti z oddílu Žabičky se už moc těší na největší akci plnou zážitků na letní tábory. Hned na začátku prázdnin nás čeká tábor v Horní Lhotici, kde si děti vyzkouší bydlet ve stanu bez elektřiny. Pro spoustu dětí i rodičů je tábor zkouška, jestli bez sebe dokážou jedenáct dní vydržet.
Pro děti, které nemají dostatek odvahy odjet od rodičů, pořádáme příměstské tábory. Probíhají pět po sobě jdoucích dnů, kdy děti odpoledne odcházejí spát domů.
Oddíl Žabičky při hnutí Brontosaurus nyní navštěvuje 12 dětí z prvního stupně základní školy. Schůzky probíhají jedenkrát týdně na klubovně, kterou nám poskytla obec Lužice. Na oddílových schůzkách se děti učí hravou formou nejen to, jak se chovat k přírodě a životnímu prostředí, ale také spolupráci s ostatními členy oddílu. Kromě schůzek a táborů mají děti možnost jezdit během roku na jednodenní či vícedenní výpravy do různých koutů republiky.
Monika Nováková