Svoz a zpracování odpadů. To je základní orientace společnosti Ekor, kterou založil Dobrovolný svazek obcí Severovýchod. Firma provozuje řízenou skládku, kapacitní dotřiďovací linku na plasty a papír, dvě kompostárny a má v režii sběrné dvory. Sváží také nebezpečné, směsné komunální a biologicky rozložitelné odpady. Navíc se ale věnuje činnostem, které s odpady přímo nesouvisejí. Mezi nimi je například nákladní kontejnerová doprava, drobné výkopové práce, strojové čištění a údržba silnic, správa hřbitovů nebo provozování koupališť. Práci dává osmašedesáti lidem. Letos firma spustila provoz velkokapacitní kompostárny v Těmicích.

Označili byste Ekor za firmu, která je odpovědná vůči zaměstnancům, zákazníkům a životnímu prostředí?

Zaměstnancům zajišťujeme optimální podmínky pro jejich práci, školení a odborný růst. Poskytujeme různé výhody, ať už je to příspěvek na stravování, pojištění, dárkové poukazy, třináctý plat, dobré zázemí či vhodné vybavení k ulehčení a zefektivnění práce. Pro své zákazníky se snažíme odvádět kvalitní práci na vysoké profesionální úrovni, od přímých služeb až po poradenství a výchovu. O tom také svědčí ocenění Spokojený zákazník udělované Sdružením českých spotřebitelů. Odpovědnost k životnímu prostředí vyplývá už jen z toho, čím se naše společnost v největším měřítku zabývá.

Čím je pro vás pojem společensky odpovědné chování? Jak si takové chování představujete? A jak jej naplňujete?

Pod tímto pojmem si představuji otevřený přístup, poradenství, výchovu lidí všech věkových kategorií s hlavním zaměřením na mládež a přes ni působení na starší generaci. Naším cílem je vytvořit v lidech povědomí k zodpovědnému třídění odpadů pro jejich maximální využití. Aby si uvědomili, že tím šetří životní prostředí. Zároveň musíme dodržovat zákonnou legislativu a technologické postupy, v odpadovém hospodářstvím to platí dvojnásob. Naše odpovědné chování spatřuji také v tom, že vlastníme a pravidelně obnovujeme platnost certifikátů systému managementu kvality, enviromentálního managementu, řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady.

V náplni své činnosti máte i nakládání s nebezpečnými odpady. Jsou v Česku přísné podmínky pro tuto oblast? Co musíte dodržovat?

Co je označené za nebezpečné, má přirozeně přísnější podmínky a pravidla. Vše jasně stanovují vyhlášky ministerstva životního prostředí. České zákonodárství je pro nakládání s nebezpečnými odpady přísné adekvátně možnému ohrožení a je silným nástrojem ochrany životního prostředí. Nemám za to, že by bylo méně či více přísné než v jiných evropských zemích, protože zároveň odráží i podmínky EU. Dodržování pravidel u nás samozřejmě kontrolují státní organizace, jako je inspekce životního prostředí, hygiena a další.

Letos jste zahájili svoz bioodpadu. Pozorujete rostoucí zájem lidí o třídění?

Oddělený svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRO) jsme spustili v dubnu ve většině obcí a měst naší oblasti. Posledních dvanáct připojíme v prosinci. Už pilotní projekt z roku 2009 nás přesvědčil, že tímto způsobem výrazně snížíme množství odpadu ukládaného na skládku, které stojí více peněz. A půlroční svoz tento fakt jen potvrdil. Všechny lidi, kteří se na třídění podílejí, musím pochválit. Je to především jejich zásluha, že v bioodpadu je nyní minimum cizích příměsí. Zúročila se zde naše práce ve výchově zvláště mladší generace a propagační pomoc vedení jednotlivých obcí.

Máte přísné hygienické předpisy?

Hygienické předpisy jsou přísné, ale podle mého názoru je to zcela v pořádku. Ohleduplnost k životnímu prostředí je jeden z aspektů jeho ochrany. Jestli se má něco dělat pořádně, je potřeba dodržovat pravidla. My se jimi řídíme a nehodláme na tom nic měnit ani do budoucna. Mimo legislativní předpisy máme další povinnosti stanovené v provozním řádu nové kompostárny, který schválil odbor životního prostředí krajského úřadu. Přísně stanovuje, které odpady můžeme přijímat a jak s nimi nakládat. Jsou to jistá omezení, ale mají racionální základ. Souvisí s tím i dohoda s obcí, kde kompostárna stojí, že nebudeme usilovat o zařízení na využití odpadů z restauračních provozů a jídelen.

Jakou máte vizi do budoucna? Plánujete rozšiřování výroby nebo vytvoření nových pracovních pozic?

Chceme se více zaměřit na třídění směsného komunálního odpadu a na maximální využití jeho složek s přihlédnutím i k energetickým účelům. To s sebou nese aktivity, které ovšem budou záležet na možnostech financování z cizích zdrojů. Plánů a vizí máme zkrátka mnoho, peněz na realizaci už méně. Takže se snažíme nacházet a využívat veškeré dotační možnosti. O vytváření nových pracovních pozic je v těchto dnech předčasné hovořit.

Jak funguje spolupráce s obcemi?

Je příkladná. Toto tvrzení zdaleka není nadnesené, jak by se snad mohlo zdát. Představitelé obcí a měst totiž vědí, jakým způsobem odpady zatěžují obecní rozpočty. Uvědomují si proto odpovědnost vůči životnímu prostředí, státu, obyvatelům a celé společnosti naší země. Přes mnohé problémy a komplikace se aktivně podílejí na přípravách, zavádění nových projektů a myšlenek v odpadovém hospodářství a jejich vlastní realizaci. Důkazem z poslední doby je právě zmiňovaný oddělený svoz biologicky rozložitelných odpadů a jejich využití.

Pociťujete v odvětví odpadového hospodářství dopady krize?Někdo by na tento dotaz mohl reagovat poněkud zbrkle a říci, že odpady se budou tvořit stále. Takové tvrzení by ale bylo krátkozraké z hlediska našeho hospodaření jako firmy. Důvodem je to, že nás odpady svým způsobem živí. Myslím, že krize vždy zasáhne každou oblast podnikání nebo služeb. Jde jen o to do jaké míry, v jakém rozsahu nebo čase. Například s krizí ve stavebnictví zákonitě přijde s menším počtem zakázek i méně požadavků na odstranění odpadů.