Oba arcivévodové jsou rytíři Řádu Zlatéhou rouna. Arcivévodové projevili zájem podívat se na výstavu „Císař František Štěpán Lotrinský, pán Hodonína a Holíče“, jejímiž autory jsou Marek Vařeka a Tomáš Grónský. Výstava je instalována v prostorách Masarykova muzea v Hodoníně.

Program tak vzácné návštěvy se nemohl samozřejmě omezit pouze na jednu výstavu. Při čilé korespondenci projevil arcivévoda Michael Salvator vážný zájem navštívit další místa spojená s historií jejich rodiny. Přirozeně se nabízela sousední Holíč, kde nechal císař František Štěpán zbudovat překrásný zámek. Kromě Holíče projevili arcivévodové zájem navštívit také Židlochovice a Bruntál. Židlochovice spravoval jejich prastrýc a zámek v Bruntálu je spojen s historií velmistrů Řádu Německých rytířů.

Návštěva arcivévodů se uskutečnila v pondělí 16. a v úterý 17. ledna. Přijel kolem jedenácté hodiny. Následovalo přijetí na hodonínské radnici, kde nabídli představitelé města v čele se starostou možnou spolupráci. Dále následovala prohlídka výstavy, která zaujala nejvíce arcivévodu Michaela Salvatora, který je profesionálním historikem.

Zabývá se oficiálně dějinami rodiny a vlastní velmi pěknou sbírku holíčské fajánse. Na výstavě měl možnost vidět vzácné kusy z České a Slovenské republiky. Kromě fajánse obdivovala návštěva rodovou genealogii lotrinského rodu, portréty císaře, královny, zbraně, knihy a vyznamenání, včetně Řádu Zlatého rouna, který se podařilo na výstavu zapůjčit.

V odpoledních hodinách arcivévodové přejeli hranice a návštěva pokračovala v Holíči, kde výpravu přijal primátor. Ten ve velmi přátelské atmosféře pohovořil o významu zámku pro město Holíč a velkých investicích do něj, které město připravuje. Po srdečném přijetí u primátora následovala prohlídka zámku, která hosty fascinovala. Ocenili, že se postupně na zámku rekonstruují jednotlivé místnosti, aby se tam co nejrychleji vrátil společenský život, který tam patří.

Večer se všichni přesunuli do Valtic, kde jim zajistil prohlídku kastelán Michal Tlusták. Arcivévodové doposud ve Valticích nebyli, proto byli mile překvapeni rozlehlostí zámku, jež sloužil jako hlavní rodová rezidence knížat z Lichtenštejna.
V úterý 17. ledna byla v programu návštěva Židlochovic a Bruntálu. V dopoledních hodinách si arcivévodové prohlédli zámek v Židlochovicích. Zajímali se o stavy zvěře a technologii jejich chovu. V Rakousku má toskánská větev rodu zámek Persenburg, kde rovněž hospodaří. Z návštěvy Židlochovic měli arcivévodové velkou radost, protože většinu tamních trofejí ulovili na přelomu devatenáctého a dvacátého století jejich přímí předci.

Odpoledne pokračoval program v Bruntálu, kde se uskutečnila prohlídka barokního zámku. Od poloviny osmnáctého století až do roku 1923 byli velmistry Řádu Německých rytířů příslušníci císařské rodiny.

Zámek v Bruntále oba arcivévody učaroval, protože tam nalezli velké množství soukromých předmětů svých předků. Po prohlídce již arcivévodové odcestovali do Rakouska.

MAREK VAŘEKA