Již od 17. března 1939 musely být všechny židovské podniky, obchody a provozovny viditelně označeny nápisy „Jüdischer Betrieb", „Jüdisches Geschäft" nebo „Jüdische Unternehmung". Dne 28. června 1939 hodonínské městské zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci všech osob židovského vyznání na funkce v obecních sborech. Platy židovských zaměstnanců byly ukládány na vázané účty u peněžních ústavů a židé dostávali za svou práci jen nuznou měsíční rentu.

Od 1. září 1939 pak vešla v platnost vyhláška obsahující seznam zákazů pro židovské obyvatelstvo. Židům byl zakázán například přístup do árijských hostinců, restaurací, kaváren, vináren a veřejných čítáren, Židé nesměli navštěvovat ani árijské lékaře a v nemocnicích leželi odděleně, byl jim vydán zákaz ke vstupu do hodonínských parků a sadů (výjimkou byl park na Měšťanské ulici) a zakázána byla neárijcům také návštěva lázní a koupališť. Hodonínským židům bylo vyhrazeno koupání u řeky Moravy v místech zvaných Na Písku. Ani při návštěvě holiče, kadeřníka či pedikéra se rovněž árijští zákazníci neměli setkat se svými židovskými sousedy a spoluobčany. Zákazy, omezení a nařízení proti židům se rozšiřovaly a současně s jejich nárůstem se zostřoval i dohled na jejich dodržováním.

V prosinci 1939 byly první židovské rodiny vystěhovány ze svých domů a bytů. Tímto způsobem uvolněné bytové prostory byly využívány pro německé pohraniční strážníky a úředníky či německé úřady a instituce. V roce 1940 byl zakázán Židům po osmé hodině večerní pobyt na veřejných místech (ulice, náměstí), nesměli chodit do kin a divadel, navštěvovat sportovní zápasy, byly jim vyhrazeny speciální úřední hodiny a v srpnu tohoto roku byly pro židovské děti a mládež uzavřeny také školy.

Od dubna roku 1940 vstoupilo v Hodoníně v platnost nařízení o vyřazení židů z mnoha odvětví veřejného života. Po zaměstnancích ve veřejných službách, peněžních ústavech a po příslušnících svobodných povoláních byla „pozornost" německých úřadů převedena na židovské podniky a obchody, které měly být buď zlikvidovány, nebo převedeny do árijského vlastnictví. Některé byly z důvodu zachování hladkého zásobování navrženy k „poárijštění".

Do většiny z těchto vybraných obchodních míst a podniků pak byli dosazeni komisařští správci. Dne 28. května 1940 byla vyvěšena nová městská vyhláška, podle níž mělo židovské obyvatelstvo opustit do konce června své domy na hlavních ulicích Hodonína a na náměstí a nastěhovat se do bytů jiných židovských spoluobčanů ve vedlejších ulicích města.

V pátek 19. září 1941 pak vešlo v platnost nejhanlivější nařízení vůči židům, nařízení o označení všech neárijských obyvatel starších šesti let. Židé byli od tohoto data povinni nosit na levé straně prsou, ve výši srdce, vždy viditelnou a pevně přišitou žlutou židovskou hvězdu s černým nápisem JUDE. Židovskému obyvatelstvu byl postupně zabavován veškerý cenný majetek, bylo vystaveno ztrátě možnosti obživy a později i jakékoli lidské důstojnosti. Příděly potravin byly židům kráceny a nakonec jim byl ponechán nárok pouze na základní potraviny.

Dne 14. ledna 1943 se lidé židovského vyznání žijící v hodonínském politickém okrese museli zaregistrovat v Uherském Brodě do transportu.

V sobotu 23. ledna 1943 v půl osmé ráno pak nastoupili hodonínští židé a židé z blízkého okolí do zvláštního vlaku s šesti osobními vozy směřujícímu k Uherskému Hradišti, odkud byli odvezeni 27. ledna 1943 do Terezína. Životní pouť většiny lidí židovského vyznání z Hodonína skončila za branou koncentračního tábora Osvětim. Po válce se do města vrátil jen nepatrný zlomek z poměrně početné komunity, která se v předválečném období zasloužila podstatnou měrou o rozvoj místního hospodářství, obchodu a podnikání.

K připomenutí si 70. výročí odsunu židů do Terezína připravili Státní okresní archiv Hodonín a Masarykovo muzeum v Hodoníně vzpomínkovou akci spojenou s výstavou archiválií a odbornými přednáškami, která se uskuteční ve dnech 5.2.-7.2.2013 v sále Evropa na Národní třídě 21. Přednášky proběhnou vždy v 10 hodin, výstava bude zpřístupněna od 9.00 do 16.30 s polední přestávkou mezi 12.00 a 13.00. Vstup je zdarma. Na závěr proběhne 7. února v 19 hodin v sále Evropa koncert hudební skupiny Létající rabín, vstupné 150 Kč.

GALINA RUCKÁ