Setkání náměstek hejtmana Jiří Nantl zorganizoval, aby si účastníci konfliktu sedli a vyhrocenou situaci si v klidu vyříkali. Výsledek označil za uspokojivý. „Bylo v tom hodně emocí. Aktéři ve škole přijali doporučení pokračovat v dialogu, který je kraj hodlá podpořit zajištěním nezávislého odborného školského mediátora. Co se týče výsledků šetření školní inspekce, pan ředitel slíbil, že udělá patřičné kroky,“ vysvětlil radní.

To potvrdil i ředitel Lukáš Zouhar. „Výsledky šetření beru na vědomí. Opatření povedou k zefektivnění kontroly distančního vzdělávání a sjednání nápravy nevhodného jednání vyučujících vůči žákům včetně z toho plynoucích důsledků. Tato opatření předložím zřizovateli a seznámím s nimi rodiče. Schůzka byla z mého pohledu velmi přínosná a povede k dalšímu dialogu zúčastněných stran a zklidnění stávající situace.“ doplnil.

Jaká ona proklamovaná náprava bude ředitel neupřesnil.

Nulový posun

Naopak druhá strana sporu z vyústění jednání radost neměla. Podle členky petičního výboru Nelly Hegyi byl posun po schůzce nulový. „Vedení školy popřelo jakékoli pochybení ze strany své i pedagogů. K žádnému vyhrožování prý nedošlo,“ podotkla.

Za tři a půl hodiny života, které už jim nikdo nevrátí, setkání označili rodiče Jan a Eva Šedovi. „Lidé ve státní správě zjevně žijí v jiném světě. Omluva za jednání se studenty zazněla pouze z úst zástupkyně ředitele. Sám ředitel mi lhal do očí ohledně toho, jak jsem s ním komunikovala o nepřípustném chování některých pedagogů. Ostatní zapírali, a než obsahem nahrávky byli zděšeni tím, že je někdo nahrával. A schůzi samozřejmě nahrávat zakázali,“ uvedla Šedová.

Petenti požadovali odvolání ředitele Zouhara a tvrdý trest pro kantory, kteří byli předmětem výsledků šetření inspekce. „Školy mají určitou míru autonomie. Zřizovatel ze zákona nemůže zasahovat do vnitřních pracovních vztahů školy. To je na odpovědnosti ředitele,“ odpověděl Nantl.

Odvolat ředitele během jeho šestiletého funkčního období však zřizovatel – kterým je v případě středních škol kraj – může. Avšak za zákonem daných podmínek, uvedených v paragrafu 166 školského zákona odstavci pátém.

Tedy v případě závažného porušení nebo neplnění právních povinností, které vyplývají z funkce ředitele a které zjistila inspekce nebo zřizovatel, rozhodnutím soudu o neplatnosti odvolání předchozího ředitele nebo na návrh České školní inspekce v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení. „Byť považuji obsah nahrávek za naprosto neprofesionální a ani pod tlakem by k takovému stylu komunikace docházet nemělo, školní inspekce odhalila nedostatky nižšího stupně závažnosti a porušení zákona nekonstatovala,“ doplnil radní.

Vyjádření učitelů

Ke zjištěním České školní inspekce se vyjádřili i tamní učitelé a učitelky. V prvním bodě inspekce odhalila absenci pevného rozvrhu synchronní výuky v informačním systému školy a občasné překrývání hodin. „Rozvrh byl k dispozici v kalendáři komerční komunikační platformy. Pokud jednotlivě docházelo k omylům a kolizím, bylo to vinou běžného lidského faktoru v nových podmínkách výuky, nikoliv vinou systému,“ uvedl za učitelský sbor Tomáš Butala.

V dalším bodě pak konstatovala nedostatečnou kontrolu distančního vzdělávání. „V hodinách synchronní výuky nás navštěvují předsedkyně předmětových komisí, které mají rovněž přístup k veškerým materiálům v jednotlivých kurzech. Po takové hospitací dostáváme od předsedkyň zpětnou vazbu například e-mailem,“ doplnil Butala.

V bodě posledním pak odhalila nedostatečné prošetření audionahrávky, na níž kantorka dle vyjádření výsledků šetření zastrašuje a manipuluje žáky. „K údajně nevhodnému chování třídní učitelky 1. D se nemůžeme vyjádřit, protože jsme dotyčný tajně pořízený záznam neslyšeli. Konstatujeme, že manipulace a zastrašování žáků je nežádoucí a nesmí k nim docházet ani v důsledku dlouhodobé, řízené provokace,“ uzavřel Butala.

VÝSLEDEK JEDNÁNÍ NA KOTLÁŘSKÉ

Ředitel Lukáš Zouhar přislíbil, že přijme nápravná opatření.
Petiční výbor požadoval tvrdé postihy pro učitelské aktéry, případně odvolání ředitele.
Podle náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Jiřího Nantla zřizovatel v tomto případě ze zákona nemá pravomoc ředitele odvolat.
Nantl, učitelé a ředitel označili schůzi za přínosnou a věří, že přispěje k uklidnění situace.
Podle petentů naopak jednání nikam nevedlo.