„Okresní soud v německém městě Cochem už před lety začal opatrovnické věci soudit jiným způsobem. Začal fungovat jako koordinátor všech organizací, které se v regionu zabývají péčí o děti, a vytvořil metodiku, která má postupně vést k tomu, aby se rodiče pokud možno v maximálním množství případů domluvili,“ říká předseda Okresního soudu v Hodoníně Roman Smetka.

Kolik případů v této oblasti práva váš soud řeší?
Jak dokládají poslední statistiky, za první čtyři měsíce letošního roku to bylo 348 řízení týkajících se nezletilých dětí. Toto množství zpracovávají tři soudkyně, které mají krom toho ještě další agendu, zejména nesvéprávné. Zátěž je to značná.

Jaká specifika mají opatrovnická řízení?
Objevuje se v nich největší množství emocí, což je pochopitelné. Jde o děti. Je zde značný vliv osobních vztahů. Pokud má soudce v těchto řízeních o dítěti rozhodovat, musí být nikoli jen právník, ale také psycholog. Musí rozumět vztahům a jít do hloubky. Není to vůbec jednoduché, protože spory jsou velmi emotivní. Přestože jsou rozhodnutí těžká a zásadní, je u nich velký tlak na to, aby byly vyneseny rychle. Je to logické, protože u dětí plyne čas. Je potřeba, aby úprava byla dosažena v co nejkratším čase a vztahy se stabilizovaly. To se však nedaří.

Proč?
Problematické je velké množství případů. Navíc se v poslední době setkáváme s tím, že je častá neochota rodičů respektovat rozhodnutí soudu. Mají menší a menší ochotu se dohodnout. A to je pro děti poměrně devastující. Chceme, aby si rodiče uvědomili, že jejich dohoda je vždycky hodnotnější než rozsudek, a aby si uvědomili hlavní odpovědnost za osud svých dětí.

Ilustrační foto.
Jen smrk? Věci dřív vyráběli z víc druhů dřeva

V tom má pomoci právě zavádění cochemského modelu?
Práce cochemského soudu je postavená na interdisciplinární spolupráci. Ta je zásadní. Soud si uvědomil, že existuje řada institucí, které jsou činné v oblasti péče o děti. U nás jsou to na městských úřadech orgány sociálně-právní ochrany dětí, tedy OSPODy. V regionu působí i řada neziskových organizací, které poskytují rodičům odborné vedení i psychologickou pomoc. Případně se na jejich půdě rodiče mohou sejít, aby vyřešili konfliktní situace. Doposud bývali rodiče často frustrovaní průběhem i délkou řízení. Místo toho, aby se vztahy zklidňovaly a dospěly k nějakému slušnému rozchodu, dostávaly se naopak do většího a většího konfliktu.

Jak tedy bude vypadat nový postup?
Soud zpravidla ve lhůtě jednoho měsíce od podání návrhu ve věcech péče o nezletilé, v němž budou rodiče uvádět i telefonické kontakty na sebe, svolá neformální takzvaný jiný soudní rok. Pokud je již v návrhu avizovaná dohoda účastníků o předmětu řízení, je ve stejné lhůtě nařízeno první jednání, přičemž dohoda, je-li v zájmu nezletilého dítěte, je schválená.

A pokud rodiče dohodu neuzavřou?
Tak jim soud doporučí, aby vyhledali odbornou pomoc, a nařídí jednání do jednoho měsíce. Současně rodiče odešle za soudní tajemnicí, která je jim nápomocna při zajištění odborné pomoci, probere s nimi největší překážky bránící uzavření dohody, zajistí termín poskytnutí odborné pomoci u spolupracující organizace. Pokud u jednání rodiče uzavřou dohodu, soud ji schválí, je-li v zájmu dítěte.

Pokud se to ani nyní nepodaří?
Soud může uložit na dobu nejvýše tří měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání či rodinné terapii, nebo rodičům nařídí setkání s odborníkem v oboru psychologie. Zároveň nařídí další jednání do tří měsíců. Pokud se ani tentokrát rodiče nedohodnou, soud zpravidla autoritativně rozhodne. Další údaje budou k dispozici na webových stránkách soudu portal.justice.cz.

Michal Vaněk s manželkou na motocyklu, na němž vyrazí na cestu kolem světa.
Objet svět, dokud nic nebolí. Cestovatel z Vacenovic obrazí planetu na motorce