Konkrétně pro část vymezenou ze severu ulicí Martina Benky a z jihu Kateřinskou, ze západu pak bývalými jízdárnami a na východě výrobním areálem.

„Projektová dokumentace řeší návrh dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů a bytového domu, dále řeší veřejná prostranství a prostranství pro tělovýchovu a sport v rozvojové oblasti na okraji města,“ uvedla v oznámení referentka stavebního úřadu Darinka Šuhajová.