„Do první etapy projektu Natura 2000 – implementace v Jihomoravském kraji, byly zahrnuty tři evropsky významné lokality na území okresu Hodonín, a to Čejkovické Špidláky, Javorník – hliník a Zápověď u Karlína,“ vyjmenovala Lucie Čuhelová z odboru životního prostředí krajského úřadu v Brně. Dalších třiadvacet lokalit vybral kraj v ostatních okresech Jihomoravského kraje. „Nyní náš odbor připravuje oznámení návrhů na vyhlášení zvláště chráněných území a oznámení návrhů plánů péče dotčeným subjektům, tedy obcím a majitelům pozemků,“ doplnila Čuhelová.

Natura 2000 se skládá z ptačích oblastí a z evropsky významných lokalit. Na Hodonínsku doposud zahrnuje tři ptačí oblasti – Bzeneckou Doubravu – Strážnické Pomoraví, Hovoransko a Čejkovicko a Soutok – Tvrdonicko, a také jednatřicet evropsky významných lokalit.

Zatímco ptačí oblasti vznikly nařízením vlády, evropsky významné lokality bude vyhlašovat jako zvláště chráněná území, tedy buď přírodní rezervace, nebo přírodní památky, krajský úřad.

„V souvislosti s tím musí kraj opatřit veškeré podklady potřebné k vyhlášení, jako jsou inventarizační průzkumy, plány péče, či zajistit geodetické zaměření,“ přiblížil mluvčí krajského úřadu Jan Chmelíček.

Památkami do konce roku

Vyhlásit přírodní památky může kraj po vypořádání připomínek a námitek k připraveným návrhům. „Doufáme, že se nám to podaří ke konci roku nebo začátkem toho příštího,“ přiblížila možný termín vyhlášení přírodních památek na Hodonínsku Čuhelová.

Zatímco u Čejkovických Špidláků, které jsou chráněným územím například kvůli výskytu střevlíka Carabus hungaricus, a které se nachází v Mutěnické pahorkatině asi dva a půl kilometru od středu Čejkovic, se připomínky neočekávají, složitější je to u Javorníku. Lokalita v podhůří Bílých Karpat, která se nachází asi dva kilometry od kostela ve Velké nad Veličkou, je chráněná kvůli místu rozmnožování kuňky žlutobřiché či ropuchy zelené. Hnízdí tam i řada ptáků, jako jsou strnad luční, rákosník zpěvný či bělořita šedý. Původně zde byl dobývací prostor a těžila se zde hlína. „Majitel to odkoupil za účelem, že se tam bude ukládat zemina z různých staveb. Jeho snahou je území rekultivovat a uložit zde zeminu a v zájmu orgánů ochrany přírody je lokalitu chránit. Musí se najít kompromis,“ domnívá se starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný.

Po projednání připomínek krajský úřad zaměří a vytyčí hranice nových přírodních památek, a označí je v terénu. Na projekt implementace získal Jihomoravský kraj dotace z EU i od státu.