V připravovaných změnách se počítá s doplněním nebo vytvořením chybějících prvků územního systému ekologické stability. Projekt už je v současné době zpracovaný. „Je zaměřený na zasazení interakčních prvků, biokoridorů a založení biocentra v místech, kde chybí," upozornil starosta obce s více než čtyřmi sty obyvateli.

Díky dotovanému projektu se tak v kuželovském katastru objeví regionálně původní dřeviny. Mezi nimi bude téměř patnáct set lesních a skoro tři sta ovocných stromů a více než tři tisíce keřů. Předběžné náklady dosahují téměř tří a půl milionu korun. „Cílem je rozčlenit velké bloky orné půdy a ozelenit zemědělsky intenzivně využívanou krajinu. Dále pak posílit její protierozní význam a ekologickou funkci založením nových typických krajinných prvků," vysvětlil Prášek.

Neméně důležitým cílem projektu je podle něj také povzbudit rekreační, vycházkovou a odpočinkovou funkci krajiny a zvýšit její úživnost pro zvěř. „Předpokládáme, že alespoň částečně zamezíme škodám na zemědělských kulturách," dodal starosta.