„Předmětem projektu je zpracování průzkumu znečištění zemin a podzemních vod ropou v bezprostředním okolí starých těžebních ropných sond určených k relikvidaci a ověření rizika migrace ropy a ložiskových vod do životního prostředí v důsledku nevhodné nebo nedostatečné likvidace těchto starých sond,“ uvádí firma ve své tiskové zprávě.

Odborníci se zaměří na vodní zdroj v Moravské Nové Vsi, což je pouze část celého území, kde se pozůstatky po těžbě uhlovodíků vyskytují a které může být znečištěním ovlivněno. Analýzu rizik provedou v prostoru mezi Hodonínem, Mikulčicemi, Moravskou Novou Vsí, Týncem na Moravě a Tvrdonicemi. Z východu bude oblast ohraničená řekou Moravou.

Průzkum a následná analýza rizik by měly být zpracovány do konce roku 2010.

Celkové náklady tohoto projektu byly včetně DPH vyčísleny na více než sto osmnáct milionů korun. Pětaosmdesát procent částky, tedy 84,2 milionu korun, zaplatí Fond soudržnosti Evropské unie.

Rozsáhlá evidence starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území celé jižní Moravy se uskutečnila v roce 2002. Kromě této evidence bude průzkum navazovat na výsledky již provedených analýz rizika z let 2005 a 2007.