Svá poslední profesní léta spojil s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, kde se se studenty dělil o své znalosti i po devadesátce. „Specializoval se na problematiku mechanizace ve vinohradnictví, vinohradnickém školkařství a šlechtitelských pokusných parcelách. Od roku 2009 až do současnosti působil na Ústavu analýzy a chemie potravin Fakulty technologické UTB ve Zlíně, kde přednášel o víně a vinařství a až do posledních dnů řešil bezpočet vědeckovýzkumných projektů. Panu profesoru Ficovi věnujeme tichou vzpomínku,“ stojí v aktuální zprávě Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Vlastimil Fic byl rodákem z Velkých Bílovic, ale dlouhá léta žil v Hodoníně. Mimo jiné v letech 1967 až 1985 vedl Výzkumnou stanici vinohradnickou v Mutěnicích. V dalších letech, do roku 1990 byl děkanem Zahradnické fakulty v Lednici.