Původně oblast klidu, od roku 1993 pak přírodní park Strážnické Pomoraví, který vznikl jako ochrana krajinného rázu údolní nivy řeky Moravy. V té době byl se svou rozlohou jedenatřicet kilometrů čtverečních prvním přírodním parkem na Hodonínsku. Po letech se poprvé upraví jeho hranice. Za změnou stojí Jihomoravský kraj a jeho šest let stará koncepce ochrany přírody.

„Jedním z bodů této koncepce bylo to, že přezkoumáme všechny zřizovací předpisy a tam, kde bude potřeba, se pustíme do revize. Zjistíme, jestli je potřeba měnit režim t parků, nebo třeba jejich hranici,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Pavel Nesvatba.

Právě přírodního parku Strážnického Pomoraví se změny dotknou. Zásadněji to bude na třech místech, a to ve Strážnici, Rohatci a Bzenci.
„Na katastrálním území Rohatce a Bzence se park rozšíří, naopak na katastru Strážnice se jeho plocha zmenší. Zbylé úpravy budou pouze drobnější,“ doplnil Nesvatba.

Lidí ani obcí by se však změny neměly výrazně dotknout. Výjimkou bude pouze Strážnice, kde už došlo ke změně územního plánu v lokalitě Jizébky. Zatímco v minulosti byla část pozemku vedená pouze jako orná půda, nově by se mělo v tomto místě, ležícím na okraji obce stavět.

„Zatím je vše ve fázi projektové přípravy, ale počítá se s tím, že se v místech postaví vinné sklepy. Jde o soukromou aktivitu,“ sdělila vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Strážnice Romana Okániková. Podle Nesvatby však zůstanou malé plochy luk, které se nacházejí v sousedství území, kde se má stavět, i nadále součástí území přírodního parku.

Naopak nové vytyčení hranic v oblasti Vátých Písků nepocítí podle starosty Bzence Pavla Čejky, obec ani místní. „Obec v těchto místech žádné zájmy nemá, protože toto území obhospodařuje, co se porostů týká, společnost Lesy České republiky. Je to sice na našem katastrálním území, ale o pozemky i lesy se starají jiné společnosti,“ uvedl Čejka.

V Rohatci se změna dotkne trati V dolních u studně. „V této lokalitě jsou dochované zbytky nivních ovsíkových luk. Vyskytují se na nich i některé druhy zvláště chráněné podle zákona o ochraně přírody, například ostřice černoklasá, violka nízká, rozrazil dlouholistý, či uvedené v Červeném seznamu jako vzácné, vyžadující další pozornost, a to srpice barvířská nebo koromáč olešníkový,“ doplnil Nesvatba.

Přírodní park Strážnické Pomoraví zasahuje do katastrálního území několika obcí Hodonínska, a to od Vnorov po Rohatec.

V Jihomoravském kraji se dojde v souladu s koncepcí ochrany přírody Jihomoravského kraje k postupnému přehlášení většiny přírodních. Většinou však dochází pouze k minimálním úpravám hranic. „Do budoucna počítáme rovněž s přehlášením přírodních parků, které se nacházejí na území okresu Hodonín nebo sem zasahují, jako jsou Mikulčický luh či Ždánický les,“ uzavřel Nesvatba.